Wednesday, January 13, 2010

AT

AT
ALMEN STUDIEFORBEREDELSE
Grundlæggende "begrebs noter" til AT.

FINDE SANDHEDEN!
Grunden til alle fakulteterne.

De tre Fakulteter
Naturvidenskab - Forsøg
Humaniora – Analyse, Fortolkning.
Samfundsvidenskab – Indsamling af Empiri
                                 Kvantitativ, Kvalitativ.

- Metoder, forsøg, hypoteser,
empiri –erfaring.

Kvantitativ metode
- mængde, tælleligt.
Kvalitativ metode
- meninger, fokusgruppeinterview, statistik.

Tværfakultært
 Gå tværs af fakulteterne.

Taksonomi
Redegøre
analyse/sammenhænge
fortolkning
perspektivering/vurdering

Humaniora 

Fokus på menneskeskabte produkter.
– Fortolke, findes ej fakta, subjektivitet.
Det man kan kreere som menneske.
Produkter af noget som mennesket har sagt.

Analyse og fortolkning.
Budskab, almene – specielle. Det unikke!
Folk/menneskes kulturer. Individ.

Hermeneutisk cirkel
- En del af en helhed. --> Fra en del til en helhed.

Analyse – Dele tekst op.
Fortolkning – Samle teksten.

.:Fortolkningsprocessen:.
(Del <-> Helhed)
--> Hermeneutisk cirkel
Åbne/lukkede tekster
Tomme pladser
Analyse + fortolkning

Naturvidenskab
- Forsøg og eksperimenter.
-->
Falsificere, verificere.
- Fakta og objektivitet.
- Beskrive og forklare naturfænomener.

Observationer og eksperimenter:
-> Variabelkontrol – prøve at variere én ting af gangen.
-> Reproducerbarhed, gentagelse af forsøg.
-> Kvantitative data (tælleligt)

Bygger på sanseerfaring -> Empiri.
- og ikke autoriteter, religion, fornemmelser og/eller følelser.

Induktion
Slutter fra en masse oplevelser til det generelle.
Observationer til konklusionen. Er ikke helt sikre på det.
Deduktion
Fra det generelle til det konkrete.
1.præmis: Alle mødre er kvinder
2. præmis Bente er mor
Abduktion
Fra det generelle til hypotese.
1.præmis: Alle mødre er kvinder
2. Præmis: Bente er en kvinde
Hypotese: Bente er mor.

Man kan aldrig bevise en naturlov eller teori.
Man sandsynliggøre en natur eller teori.

Naturvidenskabelige fakultet.

1. Til diskussion.
A) Hvad er et forsøg?
- At gennemgå en række eksperimenter for at svar.
B) Hvornår kan man vide noget med sikkerhed?
- Man kan aldrig være 100% sikker, men efter en række forsøg eller observationer som udmunder i samme resultat kan du være nogenlunde sikker.
C) Kan man bevise, at mennesker nedstammer fra aber?
- Mennesket stammer ikke fra aber, men man kan se at både mennesket og aberne har haft samme forfar. Vores autonomi, vores tænkemåde.
D) I hvilken forstand er naturvidenskabelig viden særlig sikker og troværdig?
- I teorien kan alle mennesker opnå samme resultat ved samme forsøg.
E) Er naturvidenskab først og fremmest en mængde viden eller en metode?
- Det er en lille del af begge.
F) Sammenlign naturlovene med love for stater og regler i spil. I hvilken forstand er naturlovene sande?
- Man kan ikke bryde naturloven. Det er noget der er der, hvorimod andre love og regler kan man ændre, man har selv aftalt dem, det er menneskeskabt.  

Samfundsvidenskab 

Beskæftiger sig med menneskets sociale systemer.
Samfundsvidenskaben interesserer sig for
·      Sociale strukturer og relationer (samfundsfag)
·      Produktion og ressourcefordeling (samfundsfag og erhvervsøkonomi)
·      Politik, magtrelationer (samfundsfag)
·      Samfundsvidenskab producerer viden ved: at analysere empiri (data eller symboler fra den sociale virkelighed)
·      Opstiller teorier, som undersøges ved at holde dem op imod empiri.  

Metoder
Kvantitativ metode
Kvalitattiv metode

!Målgruppe! - Segmenter
-                     Single, gift
-                     Alder
-                     Køn
-                     Indkomst (Husstand)
-                     Job/uden job
-                     Uddannelse

.:Samfundet:.
- Funktioner
- Systemer
- Regler - love
- Laver penge
- Homogent, fælles enige.
- Politik - Økonomi
Staten - 3 magter
Den Lovgivende - Folketinget
Den Udøvende
Den Dømmende
- Demokrati
Det vigtigste er OS, vi er samfundet.

No comments: